شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

حسن 56

+ خدايا،به من توفيق تلاش در شکست،صبر در نوميدي،رفتن بي همراه، جهاد بي سلاح،کار بي پاداش،فداکاري در سکوت،دين بي دنيا،عظمت بي نام، خدمت بي نان،ايمان بي ريا،خوبي بي نمود،مناعت بي غرور،عشق بي هوس، تنهايي در انبوه جمعيت،و دوست داشتن بي آنکه دوست بداند،روزي کن.
ساعت ویکتوریا
حسن 56
رتبه 0
0 برگزیده
83 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top